اخباراخبار هنرمنداناخبار و نتایج جشنواره‌ها

اسامی راه‌یافتگان به مرحله کارگاهی سی‌امین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران معرفی شدند

اسامی راه‌یافتگان به مرحله کارگاهی سی‌امین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران معرفی شدند | انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل ـ جامعه تخصصی هنرهای تجسمی

اسامی راه‌یافتگان به مرحله کارگاهی سی‌امین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران معرفی شدند | به گزارش انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل به نقل از دبیرخانه جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشور اسامی هنرمندان جوان و نوجوان راه یافته به مرحله کارگاهی و حضوری این جشنواره منتشر شد. استان اردبیل با حضور پنج شرکت‌کننده در بخش طراحی، خوشنویسی و نقاشی در این جشنواره حضور خواهد داشت.

در این دوره نیز مانند سال‌های اخیر هنرمندان بعد از ثبت‌نام اولیه و ارسال اثر، توسط هیئت انتخاب بررسی و افراد واجد شرایط به مرحله کارگاهی و حضوری فراخوانده می‌شوند تا در یک مسابقه سه روزه آثار خود را ارائه و هنرشان را مورد ارزیابی قرار دهند.

جشنواره هنرهای تجسمی کشور امسال سی‌امین دوره خود را با حضور هنرمندان جوان و نوجوان از سراسر کشور تجربه می‌کند. استان اردبیل نیز در این جشنواره با حضور ۵ شرکت کننده ۳ نفر در بخش طراحی، ۱ نفر در بخش نقاشی و ۱ نفر در بخش خوشنویسی؛ در پربارتر شدن این جشنواره نقش خواهد داشت.

هنرمندان راه‌یافته به مرحله کشوری از استان اردبیل عبارتند از :

محمدتقی محرم‌زاد ـ خوشنویسی
کامیار پاشاوند ـ طراحی
محمدامین پرورش ـ طراحی
علی توسلی ـ طراحی
زهرا حیدری ـ نقاشی

انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل برای همه عزیزان آرزوی موفقیت و شادکامی در همه مراحل زندگی دارد.

اسامی راه‌یافتگان به مرحله کارگاهی سی‌امین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران معرفی شدند
 | 
انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل ـ جامعه تخصصی هنرهای تجسمی
اسامی راه‌یافتگان به مرحله کارگاهی سی‌امین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران معرفی شدند | انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل ـ جامعه تخصصی هنرهای تجسمی

اسامی هنرمندان راه‌یافته به مرحله کشوری به تفکیک رشته و استان :

رشتهنامنام خانوادگیاستان
تصویرسازیالههمحمدیقم
تصویرسازیعلیفیضیتهران
تصویرسازیپارساتواناییفارس
تصویرسازیزهراسلامیقم
تصویرسازیفاطمهبقاییخراسان رضوی
تصویرسازیامیر محمدجعفری باقی آبادییزد
تصویرسازیزهرامصطفاییهمدان
تصویرسازیمریم ساداتمیرحسنیسمنان
تصویرسازیعارفپاک منشزنجان
تصویرسازیحانیهمرتضی زادهتهران
تصویرسازیزهراخاکیتهران
تصویرسازیهانیهخزاعیتهران
تصویرسازینگارامینیاصفهان
خوشنویسیامیرطالبیانکرمان
خوشنویسیحسنحمیدیتهران
خوشنویسیمتیناعتباریاناصفهان
خوشنویسیعلیعابدینیگیلان
خوشنویسیشادمانبردافکنکردستان
خوشنویسیآرینمحزونفارس
خوشنویسیعلیرضاکریمیانفارس
خوشنویسیمحمدتقیمحرم زاداردبیل
خوشنویسیمحمد رضاشاه محمدیتهران
خوشنویسیحسینسیفیهمدان
خوشنویسیزهرااروجیهمدان
خوشنویسیصنوبرایمانیاناصفهان
خوشنویسیآیداقدمیفارس
خوشنویسیعلیصادقیخراسان رضوی
سفال و سرامیکزهرادانااصفهان
سفال و سرامیکحدیثهاسداللهی وردینآذربایجان‌ شرقی
سفال و سرامیکحانیهمعبودیتهران
سفال و سرامیکمهدیهنیلوفرتهران
سفال و سرامیکمهتابحاجی باقریتهران
سفال و سرامیکعی اصغرکریمیاناصفهان
سفال و سرامیکفاطمهخدادادیآذربایجان‌ شرقی
سفال و سرامیکمریمثنائیاصفهان
طراحیامیرمحمدمقدمتهران
طراحیکامیاریاشاوندشیراناردبیل
طراحیزهراستاره آسمانگیلان
طراحیمعصومهمسیب خواهگیلان
طراحیمصطفیتوکلیآذربایجان‌ شرقی
طراحیبهنازمهدی ابادیمازندران
طراحیفائزهیحیاییاصفهان
طراحیسمانهاخباریاناصفهان
طراحیسلیمهساداتیمازندران
طراحینیایششیرالیخوزستان
طراحیمحمد امینپرورشاردبیل
طراحیعلیتوسلیاردبیل
طراحیایلیاعازمییزد
طراحیمیناعشقی نژاداصفهان
طراحی گرافیکحامدکسائی نسباصفهان
طراحی گرافیکمحسنزمردیاناصفهان
طراحی گرافیکفاطمهجعفریقم
طراحی گرافیکمحدثهکیان مجدقزوین
طراحی گرافیکامیرحسینمیرابی مقدمخراسان شمالی
طراحی گرافیکنیلوفرعبداللهیخراسان رضوی
طراحی گرافیکنگینپورطهماسبیتهران
طراحی گرافیکعلیرضامحمدیانزنجان
طراحی گرافیکیزدانلعل دهقانیخراسان رضوی
طراحی گرافیکامیر مهدیخطی نسبمرکزی
طراحی گرافیکآیدینفدایتهران
طراحی گرافیکپرنیاناسدیتهران
طراحی گرافیکحمیدرضاخوش گفتارخراسان رضوی
عکاسیمحمدپورحامدیهمدان
عکاسیامیرحسیناباذریانخراسان رضوی
عکاسیمحمدمحسنیتهران
عکاسیمحمد رضازارعاصفهان
عکاسیفاطمهفیاضیزد
عکاسیعلینعمتیمرکزی
عکاسیمریماسماعیل زاد قالقاچیآذربایجان‌ غربی
عکاسیمحمدرضاجلیل زادهآذربایجان‌ غربی
عکاسیزهراعلی‌اصغریتهران
عکاسیدرساصولتیفارس
عکاسیکوثرمرسلیکرمانشاه
عکاسیسمانهبیاتتهران
عکاسیعلیرضاشفیعیمرکزی
عکاسیسمانهرحیمی قره لرتهران
عکاسیحدیثزرگریان اهریآذربایجان‌ شرقی
عکاسیابوالفضلمحمودیالبرز
عکاسیمحمدرسولحاتم آبادیمرکزی
کاریکاتورحسیناحمدیلرستان
کاریکاتورصائبضیاییمازندران
کاریکاتوریاسمینمرادیکرمانشاه
کاریکاتورحسینقربانیقم
کاریکاتورعلیزندیان سفید دشتیمرکزی
کاریکاتورفرزینامیری حسینیکردستان
کاریکاتورمیتراکاوهزنجان
مجسمه سازیسحرغلامی بیرقدارخراسان رضوی
مجسمه سازیپریسابکرانیاصفهان
مجسمه سازیزهراباقرصاداصفهان
مجسمه سازیثنامیرشاهیخراسان رضوی
مجسمه سازیهانیهبهراکرمان
مجسمه سازیمهلابراتیخراسان رضوی
مجسمه سازیامیررضاشاه حسینیخراسان رضوی
مجسمه سازیحمیدرضافرحناکیکرمانشاه
مجسمه سازیآرازنسیمیکردستان
مجسمه سازیآرازحسین پناهیکردستان
نقاشینرگسحاجی قاسمیالبرز
نقاشیفاطمهزارعفارس
نقاشیتارالکالبرز
نقاشیسایگل ساداتافضلیچهارمحال‌ بختیاری
نقاشیساراشاکریمازندران
نقاشیپوریابهرامی هزاوهمرکزی
نقاشیملیکاعالی نسبتهران
نقاشیمهسااکبریتهران
نقاشیزهراحیدریاردبیل
نقاشیآویساهاشمیتهران
نقاشیفاطمهرضایییزد
نقاشیفاطمهکت کنیتهران
نقاشیشیداصفاریالبرز
نقاشیسالاررادمهرزنجان
نقاشیامینبنکالآذربایجان‌ شرقی
نقاشیهلیامروتیتهران
نقاشیمحمدرضانبیاصفهان
نقاشیمحمدکرامتیفارس
نقاشیسیده مریماحراریفارس
نقاشیریحانهشکاریتهران
نقاشیتارامحمدنیاکانایلام
نگارگریفرشادنادراناصفهان
نگارگریغزلقربانیقزوین
نگارگریامینابراهیمیتهران
نگارگریصابرحلوانیاصفهان
نگارگریحدیثهدوستیقزوین
نگارگریسبحانعرفانیانخراسان رضوی
نگارگرینگارنوروزیاصفهان
نگارگریرضاامین آبادیخراسان رضوی
نگارگریفاطمهفرهنگ سهلوانیاصفهان
نگارگرینگارمیرخوزستان
نگارگریجان محمدانه عرازگلستان

Visits: 46

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا