اخباراخبار هنرمنداناخبار و نتایج جشنواره‌ها

اسامی پذیرفته‌شدگان بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران

اسامی پذیرفته‌شدگان بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران  انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل

اسامی پذیرفته‌شدگان بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران | به گزارش انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل دبیرخانه بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران اسامی هنرمندان راه‌یافته به بخش مسابقه حضوری این دوره را اعلام کرد.

گزینش این جشنواره با اعلام فراخوان و ثبت‌نام متقاضیان در تاریخ ۲۹ تیر به پایان رسید و از میان هنرمندان ثبت‌نام شده اسامی زیر برای بخش مسابقه و حضوری (به خاطر کرونا احتمالا آنلاین برگزار شود) پذیرفته شده‌اند تا با ارائه اثر و شرکت در کارگاه‌ها و بخش مسابقه‌ای بخت خود را بیازمایند.

در این دوره نیز همانند سال‌های قبل هنرمندان استان اردبیل حضور فعال دارند که می‌توان به آقای محمدتقی محرم‌زاده قوام و خانم زهرا نعمتی در رشته خوشنویسی و خانم الناز داداش‌زاده ماهر در بخش نگارگری اشاره کرد. با توجه به نحوه گزینش و عدم برگزاری جشنواره جوانان استان به عنوان مرحله گزینشی، متأسفانه رفته رفته حضور هنرمندان اردبیل کمرنگ‌تر از قبل شده است که نیاز به بررسی‌ و آسیب‌شناسی دارد و امیدواریم همچون دوره‌های قبل استان اردبیل پیشتاز و پرچم‌دار این جشنواره باشد.

لازم به ذکر است که خانم داداش‌زاده ماهر از هنرمندان اردبیلی ساکن در تهران هستند که دبیرخانه جشنواره در زمره هنرمندان تهرانی قرار داده است.

انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل برای هر سه عزیز آرزوی موفقیت داشته و امیدواریم در این جشنواره به جایگاه‌های بالاتری دست یابند.

اسامی پذیرفته‌شدگان بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران :

نامنام خانوادگیشهرستانرشته هنری
الهاماحمدیتهرانارتباط تصویری (پوستر)
مرضیهامیرساداتاصفهانارتباط تصویری (پوستر)
سعیدامیری سیاوشانیتهرانارتباط تصویری (پوستر)
مهدیامیریاناصفهانارتباط تصویری (پوستر)
حامدبقال بهتاشتبریزارتباط تصویری (پوستر)
حسینجعفری معینتهرانارتباط تصویری (پوستر)
ادریسجمالیبوکانارتباط تصویری (پوستر)
فاطمهرشیدی طاشکویییزدارتباط تصویری (پوستر)
علیزورمندمشهدارتباط تصویری (پوستر)
اسراسلیمیکرمانشاهارتباط تصویری (پوستر)
مهدیشاهپوریتهرانارتباط تصویری (پوستر)
علیشفیعدشتستانارتباط تصویری (پوستر)
سپیدهفرشباف درهمیتبریزارتباط تصویری (پوستر)
مریمفرهادیتهرانارتباط تصویری (پوستر)
امیرحسینمیرابی مقدمجاجرمارتباط تصویری (پوستر)
مهنازهاشمی خواهتهرانارتباط تصویری (پوستر)
حامدکسائی نسباصفهانارتباط تصویری (پوستر)
محدثهکیان مجدقزوینارتباط تصویری (پوستر)

پریزادجمالی بیرامیتهرانتصویرسازی
فاطمهحاجی هاشمیاصفهانتصویرسازی
مهدیحسینیخدابندهتصویرسازی
زهرازهدیمشهدتصویرسازی
زهراشعیبی آرانیآران و بیدگلتصویرسازی
احمدرضاشیرگیرشیرازتصویرسازی
فاطمه ساداتعابدیتهرانتصویرسازی
الههعرفانیان شکیبمشهدتصویرسازی
علیفیضیتهرانتصویرسازی
زینبقانعییزدتصویرسازی
شیدامحمدیکرجتصویرسازی
زهرامقدمکرمانشاهتصویرسازی
ریحانهنصیریانتهرانتصویرسازی
فرزانهنیشابورییزدتصویرسازی
فاطمهکاوندی نژادکرجتصویرسازی
شادییوسفیتهرانتصویرسازی

متیناعتباریاناصفهانخوشنویسی
شایانپوردشتنظر آبادخوشنویسی
ابوالفضلترکمنخرمدرهخوشنویسی
نیماحسن پوررامسرخوشنویسی
سید علیزجاجیبیرجندخوشنویسی
آریاسلطانیتکابخوشنویسی
حامدشاه حسینیدشتستانخوشنویسی
محمد رضاشاه محمدیدماوندخوشنویسی
آرشصیادیقزوینخوشنویسی
ملیکاغلامحسینتهرانخوشنویسی
زهرافضائلیگلپایگانخوشنویسی
سلواگیتی نوردتبریزخوشنویسی
محمدتقیمحرم زاد قواماردبیلخوشنویسی
فرنودمحمدی سامانیشاهین شهر و میمهخوشنویسی
علیمردانیتکابخوشنویسی
زهرانعمتیاردبیلخوشنویسی

ریحانهبابایی زادهیزدطراحی
مصطفیتوکلیتبریزطراحی
نیلوفرجابریکرجطراحی
حسینچاوشیکاشانطراحی
فائزهحمامیورامینطراحی
فرشیدحیدریتبریزطراحی
امینزینی زادهتبریزطراحی
الهامسلطانمحمدیشاهین شهر و میمهطراحی
ریحانهشاطریانکاشانطراحی
فردینطباطبایی کلجاهیتبریزطراحی
سیناگله‌داریتبریزطراحی
کتایونمسعودیتهرانطراحی
یلدانورالدینیتهرانطراحی
حمیدرضانوروزیاصفهانطراحی
سیده مرضیههاشمیکرجطراحی
زهراکسایی اصفهانیاصفهانطراحی

مریمابراهیمهتبریزعکاسی
زینبابراهیمی چراغیانمشهدعکاسی
ماردیناحمدیجوانرودعکاسی
ریحانهاسماعیلیتهرانعکاسی
حامدحیدریتبریزعکاسی
محمدجوادخدابنده فاروجیبجنوردعکاسی
میثمخلیلیتهرانعکاسی
یاسینسلطانییزدعکاسی
دیباشمالیتبریزعکاسی
عمادضیاییرشتعکاسی
مانیغلامشازادهاصفهانعکاسی
پردیسقدرتیقدسعکاسی
رضاگازُرگنبدعکاسی
محمد عظیممایلیبندرعباسعکاسی
مهزیارمهدی پوراهوازعکاسی
احساننورتقانیگنبدعکاسی
غزلنیشابوریمشهدعکاسی
سید متینهاشمیتبریزعکاسی
علیکربلایی محمدکرجعکاسی

شیوابیرامیاراککاریکاتور
مریمخرمیکرجکاریکاتور
علیراستروبویراحمدکاریکاتور
محمدراعیاصفهانکاریکاتور
فاطمه اطهررحیمییزدکاریکاتور
علیزندیان سفید دشتیاراککاریکاتور
محمدعباسیبیرجندکاریکاتور
صدفگلشنیسنندجکاریکاتور
مریممحبیجهرمکاریکاتور
پوریاکرمانی نژادکرمانکاریکاتور

داوداقازادهتبریزمجسمه
رضاباجلانکرجمجسمه
نفیسهبهروزنیشابورمجسمه
رعناحیدرزادهتهرانمجسمه
مهرنازحیدریشهرکردمجسمه
صفورادادخواه تهرانیاصفهانمجسمه
ساراذاکری فردتهرانمجسمه
آینازرئوفیانتهرانمجسمه
زهراروستائیتهرانمجسمه
سید مصطفیسروریکرجمجسمه
زهراصفریفلاورجانمجسمه
حامدعامری پوربندرعباسمجسمه

شکیباابراهیم پورتهراننقاشی
محمد نویداسلامی رادتهراننقاشی
امیربرش نوردرشتنقاشی
امینبنکالتبریزنقاشی
عرفانبی باکتبریزنقاشی
فاطمهچگینیالبرزنقاشی
مبیناحیدری شیرایهتهراننقاشی
شادیدادخواهتهراننقاشی
بهارراشدیاهوازنقاشی
فاطمه کوثررحیمییزدنقاشی
فاطمهرهبرکرجنقاشی
زینبسرمدیساوجبلاغنقاشی
شادیسلیمیقوچاننقاشی
زهراشیرکوندورامیننقاشی
گیسوصمیمیرشتنقاشی
مهرساصیادیانکرجنقاشی
فاطمهطراحتهراننقاشی
فاطمهملک محمد پورتهراننقاشی
زهرامنتظرالقائماصفهاننقاشی
سارانوبهارتبریزنقاشی
زینبنوریزنجاننقاشی

نجلااحمدیشهریارنگارگری
محمد رضاپارساقمنگارگری
سهیلجعفریتهراننگارگری
معصومهحسینیهرسیننگارگری
صابرحلوانیاصفهاننگارگری
فردوسحیاویدشتستاننگارگری
النازداداش زاده ماهرتهراننگارگری
حدیثهدوستیقزویننگارگری
سولمازراشدزادهاصفهاننگارگری
یاسمینرحیمیتهراننگارگری
محیازارعیزدنگارگری
الههملک پورشهرکردنگارگری
مائدهمهدویتهراننگارگری
فرشادنادراناصفهاننگارگری

رزانصاریتهرانهنرهای جدید
فاطمهباقریاصفهانهنرهای جدید
سالارساعدموچشیسنندجهنرهای جدید
مهدیهصادق الوعد اسکوئیتهرانهنرهای جدید
ابوالفضلعسکریمشهدهنرهای جدید
حسینغفوریکرجهنرهای جدید
علیملکیتهرانهنرهای جدید
مهدیگلناریهمدانهنرهای جدید

بازدیدها: ۶

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا